شرکت تأمین سرمایه سپهر در تاریخ 1390/09/06 با شماره‌ی ثبت 419292 و شناسه ملی 10320708990 در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و پس از انجام مراحل ثبت، نام شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی‌ خاص) به‌عنوان نهاد مالی، به شمار‌ی 10990 در تاریخ 1390/10/29 در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید. شایان ذکر است مجوز فعالیت شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی‌ خاص) طی نامه شماره‌ی 166365/121 مورخ 1390/11/05 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد. مطابق اساسنامه‏ ی شرکت تأمین سرمایه سپهر، موضوع فعالیت اصلی این شرکت، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه می‌باشد.